Desonanz2018-FB-event.png
 

Desonanz Festival 2018 - 10 Year Edition

Квалитет и Контекст. Современата музика ја достигна сингуларноста, точка во која сите жанрови, сите инструменти и сите звуци сочинуваат една Музика. Кога аналогното станува дигитално, електронското станува акустично, кога панкот е диско, класичната музика е метал и тишината е инструмент, единствените два критериуми кои се битни за музиката се Квалитет и Контекст. Водејќи се по овие два принципи, програмата на Desonanz Festival 2018 е богатство од врвна музика од широк спектар на жанрови, внимателно селектирана и ставена во контекст кој го вади најдоброто од уметноста во просториите на Македонска Филхармонија, Muzej Na Grad Skopje, Отворено Графичко Студио и клубот Epicentar.

Овој Desonanz ќе имаме можност да посведочиме две легенди на мултимедијалната уметност како даваат нова свежина на векови стари симфонии, да видиме масивна видео инсталација како го краси клубскиот подиум, да ги чуеме премиерно новите проекти на некои од најголемите имиња на македонската музика и да ги одиграме најновите берлински хитови во клуб со огромен звук.

Десонанз Фестивалот е организиран во соработка и партнерство на Гете-институт Скопје и 3.14 Брокули - Скопје.


Фестивалот е поддржан од Град Скопје и Амбасадата на Австрија.

---

▲ Гала концерт и свечено отворање ▲
Среда (31.10.2018) // Македонска Филхармонија // 20.30 часот

Две имиња на современата музика чии звуци и видео-колажи долги години се извор на восхит и инспирација за генерации на електронски музичари, амбиенталисти, класични композитори и видео уметници. Fennesz е композитор, гитарист и еден од великаните на модерната класична музика, чест соработник на Дејвид Силвијан, Рјуичи Сакамото, Џим О'Рурк и секако проектот Fennesz+Lillevan, еден од најимпресивните мултимедијални проекти на денешницата и често дел од програмата на престижните светски фестивали од рангот на Transmediale, Unsound, Ars Electronica и сл. Lillevan е германски ликовен и видео уметник, пионер на модерната видео-уметност и нејзината соодветна примена во музички контекст. Неговиот мек и органски стил на видео продукција со бројни аналогни артефакти е уникатен и нашироко препознатлив и имитиран во светот на денешната електронска музика.

▲ Fennesz + Lillevan present Mahler Remixed ▲
(Touch / Mego / Ninja Tune ::: Vienna/Berlin)

https://en.wikipedia.org/wiki/Fennesz
http://www.fennesz.com/
http://www.lillevan.com/

▲ Cummi Flu & Raz Ohara ▲
(Albumlabel / Kitty-Yo / Get Physical ::: Berlin)

http://polychromesounds.com/portfolio/cummi-flu/
https://www.discogs.com/artist/4080763-Cummi-Flu

▲ Kokan Dimushevski: Private Music ▲
(electronics and viola)

https://my.yamaha.com/en/artists/k/kokan_dimusevski.html
https://www.discogs.com/artist/848673-Nikola-Dimu%C5%A1evski


▲ Видео Инсталација "Polymath" // проект на 0 Kolor // sound by AAAAAA - Untitled I

▲ Презентација: Dwr: "record playing is the acknowledgment of multitudes of miniature earthquakes" http://www.desonanz.org/dwr/

▲ 10 години Desonanz (видео инсталација) // проект на 0 Kolor


***

▲ Клубска Вечер - 10 години Killekill Berlin ▲
Петок (02.11.2018) // Epicentar // 22:00 часот

Берлинската издавачка куќа и институција на ноќниот живот - Killekill заедно со Desonanz го прославуваат својот 10ти роденден!
Масивна клубска вечер со три од најголемите имиња во редовите на интернационалната Killekill фамилија. Настапи на ирскиот техно волшебник Eomac, настап во живо на крзнените контроверзии Furfriend и селекција на музика од човекот зад Killekill и култна фигура на берлинската клубска сцена зад кулисите но и зад грамофоните - DJ Flush.

▲ Eomac ▲ Furfriend (Live) ▲ DJ Flush ▲ Rikaloski

http://www.killekill.com/
https://www.residentadvisor.net/promoter.aspx?id=9906

▲ Видео Инсталација "Polymath" // проект на 0 Kolor

***

▲ Концерт - A Night at The Museum ▲
Сабота (03.11.2018) // Музеј на Град Скопје // 20:30

Sim Hutchins (Live AV)
https://hutchinssimthetik.bandcamp.com/

Niskogradba (Live AV)
https://ampeff.bandcamp.com/album/loops-from-the-12th-house-ampeff-023-ep-2018

Pure Data Workshop Presentation with Jean-Francois Castel-Branco

***

▲ Клубска Вечер - Festival Closing Party ▲
Сабота (03.11.2018) // Epicentar // 00:00

▲ Purita D [Killekill]
https://www.residentadvisor.net/dj/puritad

▲ Diah [Btkrsh/Code XX/Desonanz Festival]

▲ Maggie [Btkrsh/Code XX/Desonanz Festival]
https://www.mixcloud.com/maggiexx/stream/

▲ Sim Hutchins (floor live)

***

▲ Работилница и презентација ▲

Pure Data Workshop with Jean-Francois Castel-Branco
Понеделник и Вторник (29.10-30.10) // Отворено Графичко Студио-Музеј на Град Скопје

---
заинтересираните учесници за работилницата можат да се пријават со испраќање емаил на: ecsalt@gmail.com

***

билети: https://mktickets.mk/nastan/desonanz-festival-2018/

---

Desonanz Festival 2018 - 10 Year Edition

Quality and Context. Modern music has reached singularity, a point in which all genres, all instruments and all sounds make up one Music. When the analog becomes digital, the electronic becomes acoustic, when punk is disco, classical music is metal and the silence is an instrument, the only two criteria that are important for music are Quality and Context. Guided by these two principles, the Desonanz Festival 2018 program is a fortune of top music from a wide range of genres, carefully selected and placed in a context that takes out the best of art in the premises of the Macedonian Philharmonic Orchestra, The Museum of the City of Skopje, The Open Art Graphic Studio and the club Epicentar.

At this Desonanz festival we will have the opportunity to witness two legends from the multimedia art giving new freshness to the centuries-old symphony, we will see a massive video installation that adorns the club podium, we wiil hear the new projects of some of the biggest names of the Macedonian music and we will play the latest Berlin hits in a club with a great sound.

Desonanz Festival is organized in collaboration and in partnership with Goethe-Institut Skopje and 3.14 Broccoli - Skopje.


The festival is supported by City of Skopje and the Embassy od Austria.

---

▲ Concert and Opening Night ▲
Wednesday (31.10.2018) // Macedonian Philharmonic Orchestra // 20.30h

Two names of the contemporary music whose sounds and video collages have been a source of admiration and inspiration for generations of electronic musicians, ambientalists, classical composers and video artists for many years. Fennesz is a composer, guitarist and one of the greats of the modern classical music, a frequent contributor to David Sylvian, Ryuichi Sakamoto, Jim O'Rourke and of course the Fennesz + Lillevan project is one of the most impressive multimedia projects of today and often part of the program at prestigious world festivals from the range of Transmediale, Unsound, Ars Electronica, e.t.c. Lillevan is a German art and video artist, a pioneer of the modern video art and its proper application in musical context. His soft and organic style of video production with numerous analogue artifacts is unique and widely recognizable and imitated in the world of today's electronic music.

▲ Fennesz + Lillevan present Mahler Remixed ▲
(Touch / Mego / Ninja Tune ::: Vienna/Berlin)

https://en.wikipedia.org/wiki/Fennesz
http://www.fennesz.com/
http://www.lillevan.com/

▲ Cummi Flu & Raz Ohara ▲
(Albumlabel / Kitty-Yo / Get Physical ::: Berlin)

http://polychromesounds.com/portfolio/cummi-flu/
https://www.discogs.com/artist/4080763-Cummi-Flu

▲ Kokan Dimushevski: Private Music ▲
(electronics and viola)

https://my.yamaha.com/en/artists/k/kokan_dimusevski.html
https://www.discogs.com/artist/848673-Nikola-Dimu%C5%A1evski

▲ Video Installation "Polymath" // by 0 Kolor // sound by AAAAAA - Untitled I

▲ Presentation: Dwr: "record playing is the acknowledgment of multitudes of miniature earthquakes" http://www.desonanz.org/dwr/

▲ 10 Years Desonanz (Video Installation) // by 0 Kolor

***

▲ Club Night - 10 Years Killekill ▲
Friday (02.11.2018) // Epicentar // 22h

The Berlin label and the nightlife institution – Killekill together with Desonanz celebrate their 10th birthday!
A massive club evening with three of the biggest names in the ranks of the international Killekill family. Performances by the Irish Techno Wizard Eomac, live performance of the furry contraversy Furfriend and a selection of music from the man behind Killekill and the cult figure of the Berlin club scene behind the scenes but also behind the turntables - DJ Flush.

▲ Eomac ▲ Furfriend (Live) ▲ DJ Flush ▲ Rikaloski

http://www.killekill.com/
https://www.residentadvisor.net/promoter.aspx?id=9906

▲ Video Installation "Polymath" // by 0 Kolor

***

▲ Concert - A Night at Тhe Мuseum ▲
Saturday (03.11.2018) // Museum of City of Skopje // 20:30h

Sim Hutchins (Live AV)
https://hutchinssimthetik.bandcamp.com/

Niskogradba (Live AV)
https://ampeff.bandcamp.com/album/loops-from-the-12th-house-ampeff-023-ep-2018

Pure Data Workshop Presentation with Jean-Francois Castel-Branco

***

▲ Club Night - Festival Closing Party ▲
Saturday (03.11.2018) // Epicentar // 00h

▲ Purita D [Killekill]
https://www.residentadvisor.net/dj/puritad

▲ Diah [Btkrsh/Code XX/Desonanz Festival]

▲ Maggie [Btkrsh/Code XX/Desonanz Festival]
https://www.mixcloud.com/maggiexx/stream/

▲ Sim Hutchins (floor live)

***

▲ Workshop for Pure Data Music Software with Jean-Francois Castel-Branco▲
Monday and Tuesday (29.10-30.10) // Open Art Graphic Studio-Museum of City Of Skopje

The participants interested in the workshop should apply by sending email to: ecsalt@gmail.com

***

tickets: https://mktickets.mk/nastan/desonanz-festival-2018/